Aksaray'da Yatırım Avantajları

Aksaray'da Yatırım Avantajları

 

     

AKSARAY’ DA YATIRIM YAPMANIN AVANTAJLARI

 

Aksaray coğrafi konumu, işgücü potansiyeli, mevcut sanayi potansiyeli, sanayi yatırımları için altyapısı hazır arsaları ve,  hükümetimizin çıkarmış olduğu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu’nun getirdiği avantajlar, Aksaray’ın Kalkınmada 1. Derece Öncelikli Yöre olması, Türkiye’de yatırıma en uygun illerden bir tanesidir.

 

 • Bedelsiz Arazi Tahsisi: Aksaray’da yatırım yapacak yatırımcılara altyapısı hazır sanayi arsaları bedelsiz olarak tahsis edilmektedir. Bölgemizde boş bulunan sanayi parsellerine yoğun talep olması sebebiyle; en kısa zamanda 2.Osb (Genişleme Alanı) hizmet verir hale getirilecektir.
 • Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik: 5 yıl süre ile çalıştıracakları işçilerin sigorta primlerinin OSB ve EB’lerinde tamamı diğer yerlerde %80’i hazinece karşılanır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: 5 yıl süre ile işçi ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarının OSB ve EB’lerinde tamamı diğer yerlerde ise %80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
 • Enerji Desteği: 5 yıl süre ile 10’den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinin enerji tüketimlerinin  %20’si Hazine tarafından karşılanır. Bu oran 10 kişiyi aşan her kişi için 0.5 oranında artırılarak  OSB ve EB’lerinde %50 diğer alanlarda ise %40’ı bulabilir.
 • Doğalgaz Kullanımı: Aksaray OSB doğal gaz projesi 2004 yılı yatırım programına alınmış olup 2004 yılının ilk yarısı içerisinde Bölge girişine kadar getirilen gazın yatırımcılara dağıtımı Nisan 2005 itibari ile tamamlanmıştır.
 • Arsa İmkanları: Aksaray’da altyapısı hazır sanayiye uygun ve tarıma zarar vermeyecek arsalar mevcuttur.
 • Ulaşım Avantajları:  Aksaray coğrafi konumu, demiryollarına, limanlara ve havaalanlarına olan yakınlığı, devam eden demiryolları projesi ile demiryolu ağına dahil olacağı göz önüne alındığında ulaşım imkanları yüksek bir ilimizdir.
 • Gümrük Avantajı: Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Gümrük Müdürlüğü yatırımcıların ihracat ve ithalat işlemlerinin hızlı yapılmasını kolaylaştırmaktadır.
 • İşgücü Avantajı: Aksaray’da genç ve yetişmiş işgücü potansiyeli oldukça yüksektir. Yatırım için Aksaray’ı tercih eden firmalar kalifiye eleman ve işgücü sıkıntısı çekmemektedir.
 • Sağlıklı ve Yeşil Bir Çevre : Bölgemizde 2004 yılı içerisinde refüjlere, kaldırımlara, parklara ve ağaçlandırılacak alanlara yaklaşık 3500 adet ağaç dikilerek yeşil alanların bol olduğu bir Organize Sanayi yaratılması hedeflenmektedir.
 • Deprem Riski En Az Olan İl  :   Aksaray 5. Derecede deprem kuşağında yer alması nedeniyle  deprem riski en az olan illerdendir. Bu durum yapı maliyetlerini de düşürücü bir etken olmaktadır.

         

KOSGEB SİNERJİ ODAĞI

         Kosgeb’ in küçük ve orta ölçekli sanayicilere vermekte olduğu hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak, ülke kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, KOBİ’ lerin üyesi bulunduğu kuruluşlarla iş birliği içinde yeni yapılanmalar gerçekleştirmek üzere, KOSGEB İcra Komitesi tarafından “Sinerji Odakları” kurulması kararlaştırılmıştır.

         Sinerji Odakları KOSGEB hizmet ve desteklerinin küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine sunulmasında aktif olarak görev alacak olup, ayrıca KOBİ’ lere yönelik gelişme projelerinin hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlayacak ve koordine edecektir. Sinerji odaklarının en önemli özelliği, KOBİ’ lerin sorun ve ihtiyaçlarının tespiti, işletmelere sunulacak hizmet ve desteklerin belirlenmesi ve gerektiğinde projeler bazında çözüm üretilmesi aşamalarında TOBB üyesi oda ve borsalar. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri, Küçük Sanayi sitesi Yönetimleri, KOBİ’ lerle ilgili vakıf ve dernekler, Belediyeler ve Üniversitelerimizin bilgi ve tecrübe birikimi ile diğre imkanlarından yararlanarak, oluşturulacak olan sinerji ile başarının hedeflenmiş olmasıdır. Bir başka deyişle, güçler ve imkanlar birleştirilerek, illerimizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi. Dünya pazarına açılması ve buna bağlı olarak illerimizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunulması Sinerji Odaklarının amacını oluşturmaktadır.

          Bu kapsamda Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Tip 2 Sinerji Odağı : KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve desteklerin hedef kitleye daha hızlı ve etkin ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla, KOSGEB hizmet birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak, KOSGEB hizmet ve desteklerini vermek üzere, KOSGEB, Oda/Borsa, Kuruluş ve/veya üniversite işbirliği ile oluşturarak  sinerji odağının kurulması işlemleri tamamlanmış ve Şubat ayı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

         Sonuç olarak KOSGEB’ in tüm destek ve hizmetlerinden Aksaray daki yatırımcı ve sanayicilerin en iyi ve en hızlı faydalanmaları için ilimizde bir KOSGEB Sinerji Odağı merkezi kurulmuştur. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binasında faaliyete başlamıştır.

                

 

         İlimizde Kurulan Sinerji Odakları şu hizmetleri yatırımcılara sunacaktır

a)     KOSGEB Destek ve Hizmetlerinin KOBİ’ lere seminer, panel, konferans, broşür, kitapçık vb. etkinlikler vasıtasıyla duyurulması ve tanıtılması,

b)     Yıllık çalışma programının hazırlanması,

c)     KOSGEB başkanlığınca onaylanacak yıllık çalışma programı çerçevesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

d)     İşletmeler tarafından KOSGEB destekleri için yapılan başvuruların değerlendirilerek, KOSGEB yönetmelikleri çerçevesinde desteklerin verilmesi,

e)     Gerektiğinde KOSGEB duvarsız teknoloji inkübatörleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

f)       Hizmetlerin verilmesi sırasında oluşan bilgilerin kayıtlarının tutularak, KOSGEB’ in ilgili veri tabanına aktarılması,

g)     Ulusal ve uluslar arası kaynaklardan desteklenen proje ve programların yürütülmesinde KOSGEB hizmet birimleri ile işbirliği yapılması,

h)     Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla KOSGEB birimleri ile eş zamanlı olarak faaliyet raporlarının hazırlanması ve KOSGEB’ e gönderilmesi,

 

 kaynak:http://www.aksaray.gov.tr

1002.jpg